אבני דרך לקבלת היתר

 

תהליך קבלת היתר הבנייה, ארוך ומתיש. התהליך עתיר ביורוקרטיה ותשלומי אגרות ולכן, יש להצטייד בסבלנות, באורך רוח ו... נשימה ארוכה.
להלן רשימת הפעולות ותשלומי האגרות הנדרשים לקבלת היתר הבנייה.

תכנית מדידה

 • הפקת תכנית מדידה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך, תוקף התכנית 1/2 שנה.

רשות מקרקעי ישראל (ר.מ.י.)

 • חתימת שכנים השותפים במגרש.
 • חתימת מגישי התכנית.
 • אימות חתימת האדריכל בפני עו"ד על טופס הצהרה בדבר פרטי בקשה להיתר, כרוך בתשלום.
 • קבלת הפנייה ל- ר.מ.י. מהוועדה להגשת התכנית.
 • הגשת תכנית ל- ר.מ.י.
 • תשלום דמי היתר אם השטח המבוקש עובר את השטח שהוסכם עליו בחוזה החכירה שנחתם מול ר.מ.י.

וועדה מקומית לתכנון ולבנייה

 • תשלום אגרת מידע והגשת שלוש תכניות מדידה חתומות ומעודכנות.
 • קבלת מידע מהוועדה על קווי הבניין וזכויות הבנייה במגרש.
 • הגשת נספח סניטארי לחברת הגיחון וקבלת אישור החברה.
 • הגשת תכנית לוועדה לאחר עמידה בתנאים: תשלום אגרה, אישור זכויות מהטאבו או מינהל ותכנית ערוכה כראוי.
 • ביקור מפקח בנייה מטעם הוועדה בנכס לצורך בדיקת התאמת התכנית לקיים בפועל, הכנסת התכנית לפני דיון.
 • תשלום אגרת בנייה.
 • היטל השבחה עפ"י הערכת שמאי מקרקעין של הוועדה (ניתן להגיש ערר על גובה התשלום בתוך 30 יום, יינתן פטור מתשלום, לדירה עד 160 מ"ר, כפוף לבדיקה בוועדה).
 • פרסום הקלה בעיתונים – יפורסם ב – 3 עיתונים: ארצי, מקומי, ובעיתון בשפה הערבית. הפרסום כרוך בתשלום.
 • תלית נסח הפרסום בקרבת המגרש/הבית המבוקש.
 • צילום הנסח התלוי ומסירת הצילומים לוועדה.
 • החתמת שכנים שותפים/גובלים במגרש.
 • לחילופין משלוח מכתבים רשומים באמצעות הוועדה.
 • יש למסור לוועדה בולים למכתבים רשומים עפ"י מספר השכנים הגובלים.
 • תתכן התנגדות לתכנית וזימון הצדדים לדיון במליאת הוועדה לשמיעת טענות הצדדים.

רשות מקומית
 • הגשת תכנית לאישור המועצה, מחלקת ההנדסה מחתימה את יועץ התנועה לאישור החניות.
 • נספח סניטארי, יש לשכור מהנדס אינסטלציה לאישור התכנית בחברת הגיחון.
 • תשלום אגרת ביוב ומים בחברת הגיחון עפ"י גודל הבית וגודל המגרש.

כיבוי אש

 • אישור חדר הסקה אם קיים. כרוך בתשלום אגרה.

פיקוד העורף

 • אישור ממ"ד/מקלט חדש או אישור ממ"ד/מקלט קיים.
 • במקרה שקיים, יש לקבל המלצה לפטור ממהנדס הוועדה.
 • יש להתאים את הקיים לתכניות המאושרות שנתקבלו בעבר על מנת לקבל את הפטור מהחובה לבנות ממ"ד/מקלט. כרוך בעבודות התאמה - דלת, חלון, צינורות אוורור, טיח תקני.
 • אין אישור להתקנת אביזרים סניטרים כל שהם או מכונת כביסה או מדפים וארונות.
 • אם מבוקש חדר מחוזק, יש לקבל המלצה לפטור ממהנדס הוועדה ולהמציא ערבות בנקאית כפי שיקבע קצין פיקוד העורף לטובת הרשות המקומית על מנת להבטיח את בניית החדר המחוזק. יש למסור את התכנית וההמלצה לפיקוד העורף לאישור סופי.

רשות העתיקות
 • יש להגיש תכנית לאישור רשות העתיקות – כרוך בתשלום אגרה.

חברת חשמל
 • הגשת תכנית לאישור, אין תשלום אגרה.

חברת בזק
 • הגשת תכנית לאישור, אין תשלום אגרה.

מעבדה לבדיקת טיב הבטון

 • חתימה על הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקת טיב הבטון.
 • גובה התשלום לפי מספר הבדיקות.
 • תשלום מראש עבור הבדיקות העתידיות.

מהנדס אינסטלציה
 • עורך נספח סניטארי לצורך קבלת אישור מחברת הגיחון כתנאי לקבלת היתר בנייה.
 • מומלץ לשכור את שרותיו גם לביצוע תכניות עבודה הכוללות את תכנון מערכות האינסטלציה במבנה כולל התחברות לביוב, כתב כמויות ופיקוח עליון על הביצוע.

מהנדס קונסטרוקציה
 • מבצע חישובים סטטיים של המבנה.
 • חותם על הצהרת מהנדס.
 • חותם על תכנית להיתר כמתכנן שלד הבניין.
 • אפשרות לחתימה כמהנדס האחראי על ביצוע השלד, כרוך בתוספת תשלום למהנדס.
 • מפקח בנייה צמוד שהוא מהנדס/הנדסאי בניין, רשאי לחתום כאחראי על ביצוע השלד.

פינוי פסולת בניין לאתר מורשה

 • הסכם עם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין.
 • תשלום אגרה עפ"י כמות פסולת הבניין (נגזר מגודל הבניין).
 • הקבלן אחראי על פינוי הפסולת לאתר המאושר.

מודד מוסמך
 • חתימה על תכנית המדידה המצורפת לתכנית הבקשה להיתר, יתכן וכרוך בתשלום.
 • סימון קווי בניין במגרש עפ"י היתר הבנייה.
 • הוצאת תכנית מדידה לאחר יציקת יסודות הבניין
 • הוצאת תכנית מדידה סופית לאחר גמר עבודות הבנייה והפתוח לצורך קבלת טופס 4.

תכנית בקשה להיתר מתוקנת לפי דרישות הוועדה

 • הגשת תכנית סופית לקבלת היתר הבנייה. בתכנית זו יופיעו החתימות הבאות:
 • חתימת המבקשים בשלוש מקומות.
 • חתימת שכנים השותפים במגרש – אם ישנם.
 • חתימת מהנדס הבניין כמתכנן השלד.
 • חתימת המהנדס או המפקח הצמוד כאחראי על ביצוע השלד.
 • חתימת אדריכל כעורך התכנית וכאחראי על הביקורת.
 • חתימת מודד מוסמך על גבי תכנית המדידה שמצורפת לתכנית הבקשה להיתר.
 • עם השלמת החתימות הנ"ל תימסר התכנית לוועדה להנפקת היתר הבנייה.
 • על תכנית הבקשה להיתר תופיע חותמת הוועדה וחתימות מהנדס הוועדה ויו"ר הוועדה.

רשימת הפעולות ותשלומי האגרות הנדרשים לקבלת היתר הבנייה, הינה רשימה לידיעה כללית בלבד ואינה מהווה מסמך רשמי של מוסדות התכנון.

 
שם הגוףכתובתטלפוןפקסימי קבלת קהל
לשכה מחוזית לתכנון ובניה - ירושלים
רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים
02-629020302-6290293ימים ב' ,ד'
בשעות 09:00-12:00
יום ה'
בשעות 13:00-15:00
ועדת ערר מחוזית ירושליםגן טכנולוגי מלחה ירושלים, בנין 1, כניסה א'
02-678272502-6783074ימים א',ב',ג',ה'
בשעות 08:00-14:00
יום ד'
בשעות 08:00-13:00, 16:00-18:00
לשכת רישום המקרקעין ירושלים (טאבו)רחוב בן יהודה 34 ירושלים02-569613002-6467815
02-6240705
ימים א',ב',ג',ד', ה'
בשעות 08:30-12:30
מרכז למיפוי ישראל רחוב חשין 1, ירושלים02-6249722
02-6240016
02-6244385בתיאום טלפוני מראש
רשות מקרקעי ישראלשערי העיר, רחוב יפו 216, קומה ו' ירושלים
02-531888802-5318706ימים ב', ד'
בשעות 8:00-13:00
יום ב'
בשעות 16:00-17:30
לשכת הבריאות המחוזית ירושליםרחוב יפו 86 ירושלים02-531481102-5385513בתיאום טלפוני מראש
חברת חשמל ירושלים
רחוב המלמד 44, גבעת שאול, ירושלים02-6660666
02-6660964
02-6660623ימים א',ב',ג',ד', ה'
בשעות 08:30-14:30
חברת בזק - לפנות לניסיםרחוב הצבי 15 ירושלים02-5316543
02-5316523
02-5377979בתיאום טלפוני מראש
הג"א - לאישור ממ"ד או ממ"ק
או לבקשה לפטור
בניין קצין העיר, רחוב הלל 27 ירושלים02-5697167
02-5697149
02-5697149ימים א', ב', ד'
בשעות 08:00-15:00
יחידה לאיכות הסביבה בית שמשת.ד. 5 בית שמש 99000052-4287698
052-8396535
052-3557324
02-5423281
02-9909888בתיאום טלפוני מראש
משרד החקלאות - היחידה לתכנוןדרך המכבים, צומת בית דגן, ראשל"צ03-9485572
03-9485484
03-9485813
03-9485873
בתיאום טלפוני מראש
רשות העתיקות - לפנות לאיזבלרחוב וולך 6 ירושלים02-5376582
02-5377027
02-5371099בתיאום טלפוני מראש
איגוד ערים לכיבוי אש בית שמשרחוב הנשיא 1 בית שמש02-991979602-9916067בתיאום טלפוני מראש
מועצה מקומית מבשרת ציון - מחלקת הנדסה
02-5348508-9
וועדה מקומית לתכנון ולבנייה "הראל"רחוב החוצבים 2, ת.ד. 3424, מבשרת ציון 9080502-5333125-602-5333124ימים א', ה'
בשעות 09:00-13:00
יום ג'
בשעות 13:00-16:00
וועדה מקומית לתכנון ולבנייה "מטה יהודה"מרכז הר טוב. ד"נ שמשון, מיקוד 9970002-9900888
02-9900946
02-9900947
02-9900807ימים ב',
בשעות 08:30-16:00
יום ה'
בשעות 08:30-13:00
כיבוי אש - גבעת זאב02-5485111בתיאום טלפוני מראש
אתר לפינוי פסולת בניין - אבו דיס.גבעת המייסדים מעלה אדומים 90610,
חברה לתכנון ופיתוח בע"מ, ת.ד. 1111
02-5352688
בועז
050-8296495
02-5900979
איזוטופ - סניף ירושלים מעבדה לבדיקת בטוניםבית הדפוס, מרכז ספיר 6/27, גבעת שאול02-651023102-6536046טלפונית או בתיאום מראש